రెడ్మి మొబైల్ లోని ఫైల్ మేనేజర్ ని డార్క్ మోడ్ లోకి మార్చుకోండి

హాయ్ ఫ్రెండ్స్ , ఈరోజు నేను మీకు రెడ్మి మొబైల్ లో సాదారణం గ ఉండే ఫైల్ మేనేజర్ ని “DARK MODE “లోకి ఎలా మార్చుకోవాలో అన్న విషయం గురించి వివరించబోతున్నాను . సాదారణం గ ఇప్పుడు చాలా మంది …

Read more